Ola Hermanson och Macchiarini. Frikände sig själv i KI:s etikråd?

/ Av Ingemar Lindmark

6 mars 2015 meddelar etikrådet på KI till rektor Hamsten att Paolo Macchirini inte gjort sig skyldig till oredlighet. En medlem är justiterådet Göran Lambertz, i media känd från fallet Thomas Quick/Bergwall.  Ola Hermanson, seniorforskare i neurovetenskap på KI, är ett av de tunga namnen i etikrådet.

Hermanson står också som medförfattare tillsammans med Paolo Macchiarini till en av de två artiklar som ligger till grund för anmälan. Den hade rubriken ”Tracheobronchial transplantation with a stem-cell-seeded bioartificial nanocomposite: a proof-of-concept study” och publicerades i the Lancet 2011 , kort efter att den eritreanska geologen på Island fått luftstrupen utbytt mot ett luftrör.

Hur rådet löste jävsproblematiken är inte känt. Dilemmat kunde lösts genom att rektor överlämnat bedömningen till Centrala Etikprövningsnämnden men så skedde inte. Rektor Hamsten följde sitt etikråds rekommendation och avskriver ärendet.

I KI-kriget slogs man med vässade skalpeller. Även om Hermansson inte deltog i besluten befann han sig i KI-etikrådet i samma delikatessjäv som han  beskyller granskaren Bengt Gerdin till the Lancet: ”Sadly, it has also come to be known that there is a suspicion of bias (in Swedish ”delikatessjäv”). Gerdin is a personal friend of the head (”divisionsprefekt”) of the main complainant Grinnemo, Professor Anders Ekbom, and they (Gerdin and Ekbom) have been in touch during the time of investigation even if this contact is claimed to be private.”


Brott, utan straff

Rektorn var även efter mars 2015 skyldig att återuppta utredningen när misstankarna om fusk stärktes, från media bland annat. Även då borde Centrala Etikprövningsnämnden ha konsulterats, inte minst för att universitetets eget etikråd belastades med en jävig ledamot. ”På denna utredning bör ställas stora krav på opartiskhet, dokumentation och öppenhet inför de inblandade” som det står i Vetenskapsrådets Codex. Observera ordet opartiskhet.

Hanteringen av oredlig forskning ingår i ett lärosätes kvalitetsarbete. Ledningen på KI får därför anses ha brutit mot högskolelagen som tolkas:  verksamheten vid lärosätena bedrivas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildningen som i forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbete (1 kap. 4§). Ansvaret för att så sker vilar på lärosätenas ledningsorgan. Som ledningsorgan anges i lagen styrelsen, rektor och – när det gäller forskning och forskarutbildning – fakultetsnämnden.


Ola Hermansson om forskningsfusk

I mars 2011 höll Ola Hermansson ett seminarium om forskningsfusk för KI-forskarna. I det interna KI-bladet säger han i samband med seminariet :

OHfusk1

Ungefär samtidigt upptäckte isländska läkare att patienten Andemariam Beyene
hade en förträngning i luftröret. Kanske var det en tumör? De kontaktade KI och Macchirini, som opererade patienten på KS i juni samma år. Beyene var allvarligt sjuk, men det livshotande tillståndet är ifrågasatt. Det var redovisningen från detta ingrepp som Ola Hermanson medverkade till – låt vara till en begränsad del, men ändå ansvarig enligt publiceringsreglerna. Han anslöt sig inte till de fyra läkarna, medförfattare också de, som muntligt och skriftligt anmälde Macchiarini till KI-cheferna under 2014.

I KI-bladet 2011 säger Hermanson ”att det är vansinnigt lätt att fuska för den som så vill”. Och ”de är oerhört svårt att upptäcka”.

OHfusk2

Som Macchiarini!


Patienten Andemariam Beyene

4 maj 2011 kontaktade Philipp Jungebluth, medarbetare till Macchiarini och verksam på KI ACTREM, Ola Håkansson. Jungebluth ville få hjälp med provtagning som inte fanns tillgänglig på Karolinska sjukhuset. 27 maj får Håkansson från Jungelbluth veta att en multidiciplinär konferens beslutat att patienten ska opereras den 9 juni.

Omständigheterna talar för att den handlade om forskning även om Håkansson och andra på KI senare hävdar att det handlar vård av en en dödligt sjuk patient. Det vill säga begreppet compassionate use som användes i kampanjen då Macchiarini rekryterades. Undantaget för klinisk innovation skulle enligt rekryterarna göra det möjligt för Macchiarini att på Karolinska Sjukhuset operera inom tre månader efter anställningsdagen.

4 maj låg Beyene på ett sjukhus på Island där man befarande att andningsbesvären orsakades av den tumör, som tidigare behandlats,fortfarande växte. Beyene flög reguljärt till Stockholm där han levde relativt normalt, till och med besökte vänner i Sundsvall. Att tumören växte är inte belagt, varken på Island eller i Stockholm. Inte ens efter luftrörsbytet eftersom inget prov togs.

I Lancetartikeln (Håkansson medförfattare) med Beyenes operation sägs att tillstånd gavs från etikprövningsnämnden. Något sådant tillstånd har inte getts, varken från Centrala eller Regionala etikprövningsnämnden.Se video.


Tidtabell

  • 20141104. New York Times publicerar första artikeln om anmälningarna mot Macchiarinis publicering.
  • 20141125. Rektor Hamsten ger uppdraget till professor Bengt Gerdin att utredara oredligheten.
  • 20150219. Rektor Hamsten informerar KI-styrelsen om oredlighetsärendet. Enligt protokollen 2014-2015 har inte ordföranden Leijonborg eller någon annan i konsistoriet/stytrelsen tagit upp frågan om Macchiarini, trots att fusket på KI och i media var känt under hela perioden.
  • 2015306. Etikrådet på KI frikänner Macchiarini från anklagelserna. Vilket konfiermeras av rektor Hamsten kort efter.
  • 201504 Läkemedelsverket polisanmäler Karolinska sjukhuset för brott mot läkemedelslagen. Tillstånd finns inte för att använda/tillverka stamceller. Ickegodkända kemikalier har använts.
  • 20150513. Bengt Gerdin lämnar rapport som säger att Macchiarini kan anklagas för vetenskaplig oredlighet.
  • 20150629. Ola Hermanson bemöter anklagelserna beträffande publiceringen i the Lancet 2011.’


Reglerna 1: Högskoleförordningen om utredning av misstanke om oredlighet
1 kap. 16 § En högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid högskolan ska utreda misstankarna. En högskola får under pågående utredning hämta in ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning hos Centrala etikprövningsnämnden.
Om den person som väckt frågan om misstanke om oredlighet, eller den person som misstanken riktas mot, begär det, ska högskolan hämta in ett sådant yttrande. Något yttrande behöver dock inte hämtas in, om högskolan bedömer det som
uppenbart obehövligt. Förordning (2014:1012).

Kommentar: KI-ledningen kände till bristerna från hösten 2013 och ännu mer i kontakterna med de fyra anmälande läkarna under hela 2014. Trots att de medverkat i publiceringen hotades de med repressalier, i strid mot Tryckfrihetsförordningens förbud. Trots de allvarliga anklagelserna rådgjorde inte rektor/KI etikråd inte med Central Erikprövningsnämnden.


Reglerna 2. KI:s interna regler för handläggning av ärenden om oredlighet i forskning.
Formulerades 2010 under rektor Harriet Wallberg.
…Misstanke om oredlighet i forskning ska anmälas till rektor.
…I utredningsarbete kan rektor inhämta yttrande från särskilda sakkunniga. Det kan ske genom en på förhand utsedd etikkommitté (Etikrådet) eller sakkunniga utsedda särskilt i det enskilda ärendet. Om så bedöms lämpligt kan rektor också inhämta  yttrande från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning, enligt 9 § förordning (2007:1068) med instruktion för Centrala Etikprövningsnämnden.

Kommentar: Universitetskansler Harriet Wallberg ansvarar för tillsynen av Karolinska Institutet. Trots att missförhållanden uppmärksammades i media från 2014 och framåt har ingen tillsyn gjort beträffande hanteringen av oredligheten.